• Inner Slider

vacancysin

 

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය

 

 ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර (කොන්ත්‍රාත් පදනම)

 

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා වන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා කාර්‍යක්ෂම හා අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුද්දක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

රැකියා විස්තරය

 • ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය හා උපයෝජනය සම්බන්ධ තාක්ෂණික, මූල්‍ය ,නීති හා කළමනාකරණ  කටයුතු කිරීම
 • නිෂ්පාදන කොටස් කොන්ත්‍රාත්තු හා අනෙකුත් අදාළ කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාතික ඛනිජ තෙල් සමාගම් සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරිම
 • ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ නිලී සිටින  අනතර්ජාතික ප්‍රවීනයින්  සමග එක්ව කටයුතු කර ඛනිජ තෙල් සම්පත් ගවේෂණයට වැඩසටහන් සකස් කිරීම, දත්ත ලබා ගැනීම,ප්‍රසම්පාදන ලියවිලි සැකසීම, ඒවා ඇගයීම, ඛනිජ තෙල්  ක්ෂේත්‍රයේ   සංවර්ධනය හා ඒවාට අදාල ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම
 • නිසි කළමනාකරණය හා පරිසරය ආරක්ෂාව ද සමග ඛනිජ තෙල් ගවේෂණ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් ඛනිජ තෙල් සම්පත් ක්ෂේත්‍රයට ලබා දිය හැකි උපරිම දායකත්වය මෙරට ආර්ථිකයට ලබාදීම

 

සුදුසුකම්

 • පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් වලින් අවම වශයෙන් එක් ක්ෂේත්‍රයකට හෝ ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් ලබාගන්නා ලද භෞතික විද්‍යා හෝ ඉංජිනේරු උපාධියක් ලබා තිබීම

ඛනිජ තෙල් භූ විද්‍යාව

ගවේශන භෞතික විද්‍යාව

ඛනිජ තෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ඉංජිනේරු විද්‍යාව

කැණීම් සහ නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ඛනිජ තෙල් ආර්ථික විද්‍යාව

සහ

 • ඛනිජ තෙල් ගවේෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වසර 15ක් හො ඊට වැඩි පලපුරුද්දක් තිබීම විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අත් දැකීම් සහිතව අක්වෙරළ මෙහෙයුම් කටයුතු සම්බන්ධ වසර 05 ක ක්ෂේත්‍ර පලපුරුද්දක් තිබීම වැදගත්වේ.
 • Ms Office හා Project පරිගණක මෘදුකාංග පිළිබඳ පරිගණක සාක්ෂරතාවය තිබිය යුතුය
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව විශිෂ්ඨ ලෙස ලිවීමට හා කථන හැකියාව තිබිය යුතුය 
 • ඉහත දැනුම හා ප්‍රවීනතාවයට අමතරව  පරිපාලනය,ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පලපුරුද්දක් ( අන්තර්ජාතික කථිකාවන් (negotiations) පිළිබඳ පලපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක්වේ)
 • 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනට වයස අවුරුදු 60ට නොවැඩි විය යුතුය. 

සේවා කොන්දේසි.

වසර 03 ක කොන්ත්‍රාත් කාලයක්   සඳහා පත් කරනු ලැබේ. කාර්ය සාධනය මත එම කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබදව සලකා බලනු ලැබේ.

 • පලපුරුද්ද හා දක්ෂතාවය මත වැටුප් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය
 • රියදුරු සමග වාහනයක් හිමිවන අතර මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් හිමිවේ.

 

තෝරා ගන්නා ක්‍රමවේදය

අදාළ සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද සහිත අයවලුන් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරාගනු ලැබේ

අයඳුම්පත් යොමු කල යුතු ආකාරය

සම්පුර්ණ නම, පෞද්ගලික සහ කාර්යාලයීය ලිපිනයන්, සම්බන්ධවිය හැකි දුරකථන අංක හා විද්‍යුත්  ලිපිනය, අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදසුකම්, කාර්ය පලපුරුද්ද, පසුගිය සේවා වාර්තා, බලාපොරොත්තු වන වැටුප අනෙකුත් අදාළ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් සම්පූර්ණ ජීව දත්ත පත්‍රිකාවක් 2017 සැප්තැම්බර් 18 දිනට පෙර ලේකම්, ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, අංක 80, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට්ද සිල්වා මාවත කොළඹ 07 යන ලිපිනයට හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කල යුතුය. ලිපි කවරයේ ඉහළ වම් කෙලවරෙහි  සහ විද්‍යුත් යොමුවේ "ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර" යන්න සඳහන් කරන්න.

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු අයඳුම්කරුවන් ආයතන ප්‍රධානියා මගින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 

ලේකම්

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අංක. 80, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට්ද සිල්වා මාවත

කොළඹ 07

ශ්‍රී ලංකාව

 

2017.08.25

 

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා අායතන

 

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC)

cpcඛනිජ තෙල් අාශ්‍රිත නිෂ්පාදන අානයනය කිරීම, පිරිපහදු කිරීම, බෙදා හැරීම සහ විකිණීම යන සියලුම වාණිජමය කටයුතු සිදු කෙරෙනුයේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මගිනි.

 

ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම (CPSTL)

cpstlලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම ඛනිජ තෙල් අාශ්‍රිත නිෂ්පාදන සංචිත කිරීම සහ බෙදා හැරීම යන කාර්යන්හි වගකීම දරයි.

 

 

ඛනිජ තෙල් මූලාශ්‍ර සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය

To ensure that all Sri Lankans benefit from the petroleum resources of the country by managing the industry in an equitable, safe and environmentally sustainable manner